ZARZĄD KOŁA

Opie­kun Koła Nauko­wego:
dr inż. Zbi­gniew Siejka
    
Zarząd KNG  2016/2017:
Pre­zes:
Mar­tyna Myśliwiec
Wice­pre­zes:
Rafał Woź­niak
Sekre­tarz:
Anna Kosior
Skarb­nik:
Wio­leta Wiśniewska

Prze­sta­wi­ciel do spraw z SGP:
Krzysz­tof Kozdęba

Kie­row­nik Sek­cji Foto­gra­me­trycz­nej:
Krzysz­tof Kozdęba

Kie­row­nik Sek­cji GPS:
Nata­lia Kuboń

Admi­ni­stra­tor strony:
Mar­tyna Myśliwiec