KONTAKT

Spo­tka­nia Koła Nauko­wego Geo­de­tów:
Budy­nek Jubi­le­szowy Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego  w Kra­ko­wie,
Al. Adama Mic­kie­wi­cza 24/28, sala 127.

Ważne adresy e-mailowe:
E-mail KNG: kngeodetow.ur@gmail.com
Kon­takt z Panią Pre­zes : martynamysliwiec@gmail.com
Kon­takt z Admi­ni­stra­to­rem: rwozniak@wp.pl


Wyświetl większą mapę