HISTORIA

HISTORIA I FORMY ORGANIZACYJNE PRACY KNG

Oddział Geo­de­zji Urzą­dzeń Rol­nych przy Wydziale Melio­ra­cji Wod­nych WSR w Kra­ko­wie powo­łany został w 1960 roku. Na początku Oddział zna­lazł silne opar­cie w kadrze nauko­wej Wydziału Melio­ra­cji Wod­nych, a w szcze­gól­no­ści w ist­nie­ją­cych już w jego struk­tu­rze Kate­drze Geo­de­zji kie­ro­wa­nej przez prof. dr Annę Łoś. Pierw­szy okres poświę­cony był orga­ni­za­cji nowych katedr: Geo­de­zyj­nych Urzą­dzeń Rol­nych (mgr inż. Ignacy Rab­czuk), Geo­de­zji Wyż­szej (dr inż. Janusz Tatar­kow­ski), Foto­gra­me­trii (dr inż. Marek Kowal­ski) oraz opra­co­wa­niu kon­cep­cji naucza­nia i two­rze­niu pomocy dydak­tycz­nych. W kształ­to­wa­nie obli­cza dydak­tyczno — nauko­wego oddziału włą­czyli się stu­denci pierw­szego rocz­nika. Tak więc naro­dził się stu­dencki ruch naukowy, który działa do dzi­siaj w for­mie zor­ga­ni­zo­wa­nej jako Koło Naukowe Geo­de­tów. Nie jest kwe­stią przy­padku, że absol­wenci Oddziału, przede wszyst­kim zaan­ga­żo­wani w dzia­łal­no­ści KNG zaj­mują dzi­siaj kie­row­ni­cze sta­no­wi­ska w wielu biu­rach geo­de­zyj­nych kraju lub też swoją stu­dencką przy­godę z nauką kon­ty­nu­ują — już profesjonalnie.

15 marca 1965 roku odbyło się zebra­nie orga­ni­za­cyjne, na któ­rym usta­lono sta­tut Koła, zatwier­dzony następ­nie przez Rek­tora WSR w Kra­ko­wie. Według sta­tutu pracą Koła kie­ro­wał trzy­oso­bowy Zarząd: pre­zes, zastępca i sekre­tarz. W latach 1961 — 1966 ist­niała także funk­cja skarb­nika, bowiem wszel­kie wydatki były pokry­wane przez samych stu­den­tów. Wyboru zarządu doko­ny­wało Walne Zebra­nie człon­ków Koła, zwo­ły­wane prze­waż­nie tuż po roz­po­czę­ciu roku aka­de­mic­kiego. Praca Zarządu pole­gała na pro­gra­mo­wa­niu pracy Koła, przy­go­to­wy­wa­niu zebrań i semi­na­riów, orga­ni­za­cji obo­zów nauko­wych, wycie­czek, spo­tkań, przy­go­to­wy­wa­niu uczel­nia­nej sesji Kół Nauko­wych, itp. Obo­wiąz­kiem pre­zesa był udział w pra­cach Komi­tetu Koor­dy­na­cyj­nego Kół Nauko­wych Geo­de­tów, który od wielu lat funk­cjo­no­wał na bazie KNG Aka­de­mii Gór­ni­czo — Hut­ni­czej w Kra­ko­wie. Zasługą tego Komi­tetu była coroczna orga­ni­za­cja w róż­nych ośrod­kach aka­de­mic­kich Ogól­no­pol­skich Semi­na­riów Kół Nauko­wych Geo­de­tów, na któ­rych — w poszcze­gól­nych sek­cjach — pre­zen­to­wane były refe­raty naukowe. Były one oce­niane przez jury, w któ­rego skład wcho­dzili pra­cow­nicy naukowi uczelni bio­rą­cych udział w semi­na­rium.
KNG uczelni kra­kow­skiej brało udział w orga­ni­za­cji nastę­pu­ją­cych zjaz­dów i semi­na­riów nauko­wych o zna­cze­niu ogólnopolskim:

  • Zjazdu Kół Nauko­wych z oka­zji XX — lecia PRL (luty 1964 rok, Kraków),
  • IV Ogól­no­pol­skiego Semi­na­rium Nauko­wych Kół Geo­de­tów AGH — AR (8 — 10 grud­nia 1966 roku, Kraków),
  • VIII Ogól­no­pol­skiego Semi­na­rium Kół Nauko­wych Geo­de­tów (1970 rok, Kraków),
  • XII Ogól­no­pol­skiego Semi­na­rium “Geo­de­zja w służ­bie gospo­darki naro­do­wej” AGH — AR, (3 — 5 maja 1974 roku, Kraków),
  • XVI Ogól­no­pol­skiego Semi­na­rium Kół Geo­de­tów (1978 rok, Kraków),
  • XIII Ogól­no­pol­skiej Sesji Kół Nauko­wych Aka­de­mii Rol­ni­czych, (17 — 19 kwie­cień 1980 rok, Kraków),
  • XXIV Ogól­no­pol­skiej Sesji Kół Nauko­wych Geo­de­tów AGH — AR, (6 — 8 maj 1987 rok, Kraków).

Prze­glą­da­jąc zacho­waną doku­men­ta­cje dzia­łal­no­ści KNG możemy zasad­ni­czo wyróż­nić trzy okresy.

Pierw­szy okres to lata 1961 — 1969. Sło­wem naj­traf­niej odda­ją­cym atmos­ferę tam­tych lat jest “żar­li­wość” pracy. Już w cztery mie­siące po zatwier­dze­niu sta­tutu KNG, powstała sek­cja foto­gra­ficzna. Wio­sną 1962 roku nastą­pił pierw­szy wyjazd do Grot Wierz­chow­skich w celu zba­da­nia moż­li­wo­ści ich pomiaru. Nawią­zane zostały kon­takty z Kołem Arche­olo­gów Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego. W roku 1964 nastą­piło wpi­sa­nie KNG do człon­ków SGP oddziału kra­kow­skiego. Kolejne lata obfi­to­wały w sze­reg kur­sów i szko­leń, mię­dzy innymi był to Kurs Obsługi Maszyn Cyfro­wych zor­ga­ni­zo­wany przez NOT SGP w Kra­ko­wie, wystawa naj­no­wo­cze­śniej­szego sprzętu geo­de­zyj­nego pro­du­ko­wa­nego przez PZO — WZFO War­szawa, wystawa Rol­nic­two USA i naj­now­sze osią­gnię­cia z dzie­dziny tech­niki rol­nej. W trak­cie tego okresu powstały ponadto: sek­cja foto­gra­ficzno — foto­gra­me­tryczna, instru­men­to­znaw­cza i spe­le­olo­giczna oraz sek­cja urzą­dze­niowo — rolna. W ramach każ­dej z sek­cji pro­wa­dzone były pomiary lub bada­nia, nawią­zy­wano współ­pracę z fir­mami geo­de­zyj­nymi (np. z dr Czer­skim, przed­sta­wi­cie­lem firmy Wild — Heer­brugg) oraz prze­pro­wa­dzano prace “spo­łeczno — uży­teczne”. Wyko­nano mię­dzy innymi: pomiar niwe­la­cyjny pod upo­rząd­ko­wa­nie terenu obok DS. “Mło­dość”, pomiar niwe­la­cyjny do pro­jektu odwod­nie­nia terenu Mia­steczka Stu­denc­kiego przy ulicy Rey­monta, pomiar Groty Łokietka i Groty Nie­to­pe­rzo­wej na zle­ce­nie Dyrek­cji Ojcow­skiego Parku Narodowego.

Drugi okres dzia­łal­no­ści KNG przy­pada na lata 70 — te. Roz­po­częła go decy­zja Komi­tetu Wyko­naw­czego RO ZSP w Kra­ko­wie z dnia 6 listo­pada 1969 r. o powo­ła­niu Okrę­go­wej Rady Kół Nauko­wych. KNG z WSR weszło w jej skład. Okres ten jest naj­sła­biej udo­ku­men­to­wany jeśli cho­dzi o dzia­łal­ność Koła, z wyjąt­kiem akcji obo­zów nauko­wych i udziału człon­ków KNG w sesjach i semi­na­riach nauko­wych. 26 paź­dzier­nika 1969 roku w Powia­to­wej Radzie Naro­do­wej w Lima­no­wej przed­sta­wi­ciele KNG otrzy­mali podzię­ko­wa­nie za wyko­nane prace w ramach akcji obo­zów nauko­wych: “Lima­nowa 68″ i “Dąbrowa Tar­now­ska 69″. Następ­nie gra­tu­la­cje otrzy­mali za “Akcję ZMW — Spis Pol­ski 69″. W latach 1970 — 1975 prze­wod­ni­czą­cym Komi­sji ds. Ruchu Nauko­wego Stu­den­tów na Oddziale Urzą­dzeń Rol­nych był Krzysz­tof Kore­le­ski, nato­miast od 1975 funk­cję tę spra­wo­wał doc. dr inż. Marek Kowal­ski. Dzień wpro­wa­dze­nia stanu wojen­nego w Pol­sce 13 gru­dzień 1981 zamyka drugi okres dzia­łal­no­ści KNG.

Trzeci okres dzia­łal­no­ści roz­po­czął się w 1983 roku. Dnia 18 maja 1983 roku stu­denci Oddziału Geo­de­zji Urzą­dzeń Rol­nych: Tade­usz Bor­kow­ski, Ryszard Dyrda, Marek Krze­mień jako zało­ży­ciele peł­no­mocni oraz dr inż. Tade­usz Wrona, pra­cow­nik naukowo — dydak­tyczny Zakładu Foto­gra­me­trii i Foto­in­ter­pre­ta­cji jako opie­kun Koła, zło­żyli wnio­sek o zare­je­stro­wa­nie KNG przy Oddziale Geo­de­zji Urzą­dzeń Rol­nych AR w Kra­ko­wie. Rek­tor wyra­ził zgodę na dzia­ła­nie Koła i zarzą­dził wpis Koła do reje­stru orga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cych na uczelni pod nazwą: Koło Naukowe Geo­de­tów. Był to akt prawny reak­ty­wu­jący dzia­łal­ność Koła. W 1984 roku przez Rek­tora AR został powo­łany peł­no­moc­nik do spraw Stu­denc­kiego Ruchu Nauko­wego — został nim prof. dr hab. Janusz Rząsa. W 1985 roku odbyła się kolejna XVII Uczel­niana Sesja Kół Nauko­wych. 16 grud­nia 1985 roku KNG zostało zare­je­stro­wane przy Rek­to­rze Aka­de­mii Rol­ni­czej, co wią­zało się z finan­so­wa­niem dzia­łal­no­ści Koła z fun­du­szu pozo­sta­ją­cego w gestii Pro­rek­tora ds. Naucza­nia i Wycho­wa­nia. Na uwagę zasłu­guje fakt, iż w roku 1988 nawią­zano współ­prace naukową z KNG Poli­tech­niki w Pra­dze. Efek­tem tej współ­pracy był wyjazd dwóch stu­den­tów i dr inż. Jana Szczurka na Sesję Kół Nauko­wych do Pragi, na któ­rej stu­denci wygło­sili refe­raty. Współ­praca ta została roz­sze­rzona w roku 1989 gdy człon­ko­wie KNG z dr inż. Woj­cie­chem Prze­go­nem brali udział w kolej­nej Sesji Nauko­wej a Pra­dze oraz sami gościli czte­rech stu­den­tów i dwóch opie­ku­nów z Pragi na XXI Uczel­nia­nej Sesji Kół Nauko­wych AR w Kra­ko­wie. Ponadto ówcze­sny pre­zes KNG, stu­dent Krzysz­tof Bier­nat wygło­sił w 1989 roku refe­rat na sesji Kół Nauko­wych na Kowień­skiej Aka­de­mii Rol­ni­czej spo­ty­ka­jąc się z pro­po­zy­cją nawią­za­nia współpracy.

Osią­gnię­cia i porażki każ­dej orga­ni­za­cji były i są udzia­łem ludzi, któ­rzy ją two­rzą. Wymieńmy tych, któ­rzy prze­trwali w doku­men­tach i wspo­mnie­niach. Dajmy pierw­szeń­stwo stu­den­tom, któ­rzy powo­łali KNG do życia. Kolej­nymi pre­ze­sami koła byli: Maciej Janusz, Kazi­mierz Rako­czy, Mie­czy­sław Golań­ski, Leopold Łapiń­ski, Leonard Olbrycht, Zbi­gniew Węgrzyn, Andrzej Litwin, Jan Jóź­wiak, Wanda Bie­la­ska, Bogu­sław Lem­bicz, Gustaw Korta, Marek Krze­mień, Jan Jad­czy­szyn, Alek­san­der Woź­niczka, Krzysz­tof Bier­nat. W ciągu tych 30-tu lat KNG opie­ko­wali się pra­cow­nicy naukowo — dydak­tyczni Oddziału. Opie­ku­nami nauko­wymi byli: od 1961 roku — mgr inż. Sta­ni­sław Woj­tas, od 1963 — mgr inż. Adam Gre­lak, od 1965 roku — mgr inż. Kazi­mierz Rako­czy, od 1968 roku — mgr inż. Krzysz­tof Dymow­ski, od 1970 roku — prof. dr Anna Łoś, od 1979 roku dr inż. Sta­ni­sław Hara­si­mo­wicz, od 1983 roku — dr inż. Tade­usz Wrona i od 1988 roku — dr inż. Woj­ciech Prze­gon. Szcze­gólne zasługi dla dzia­łal­no­ści Koła przy­ło­żyła prof. dr Anna Łoś, która przez 9 lat czyn­nie uczest­ni­czyła w jego pracach.