rok 2014

Wesołych Świąt!

 

Wigilia Kół Naukowych i Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UR

Dnia 17 grud­nia 2014 odbyła się Wigi­lia będąca zara­zem spo­tka­niem pod­su­mo­wu­ją­cym naszą dzia­łal­ność w ubie­głym roku. Wspól­nie z Wydzia­łową Rada Samo­rządu Stu­den­tów WIŚiG oraz kołami nauko­wymi Naszego Wydziału spę­dzi­li­śmy miłe chwile w przed­świą­teczny czas. Jesz­cze raz skła­damy wszyst­kim życze­nia : Zdro­wych, spo­koj­nych i rodzin­nych Świąt i uda­nej zabawy Syl­we­stro­wej ! Tekst: Agnieszka Gło­wacka. zdję­cia: Kata­rzyna Gruca […]

 

Spotkanie OKSG 2014 — WSIE Rzeszów

W dniach 12–13 grud­nia bie­żą­cego roku odbyło się zebra­nie człon­ków Ogól­no­pol­skiego Koła Stu­den­tów Geo­de­zji, któ­rego orga­ni­za­to­rem było Stu­denc­kie Koło Naukowe Geo­de­tów ‘’Geo-Team” dzia­ła­jące przy Wyż­szej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rze­szo­wie. Repre­zen­tan­tami naszego Koła byli Rafał Woź­niak i Karo­lina Bar­to­cha. Łącz­nie udział wzięło 8 dele­ga­cji stu­denc­kich. Domi­no­wali przed­sta­wi­ciele uczelni z połu­dnio­wej czę­ści kraju w tym: Koło Naukowe […]

 

GisDay w Krakowie

Jak w ubie­głych latach tak i w tym roku przed­sta­wi­ciele naszego Koła wzięli udział w Kra­kow­skim GISDay’u 2014. Uroz­ma­icili to wyda­rze­nie pre­zen­tu­jąc licz­nie przy­by­łym gościom sprzęt nowo­cze­snego geo­dety, a także w cie­kawy spo­sób opo­wie­dzieli „ z czym się je” praca z geo­de­zją. Dla naj­młod­szych (zgod­nie z tego­rocz­nym moty­wem baj­ko­wym) przy­go­to­wane zostały rebusy, zagadki, zada­nia , które […]

 

I Sesja Kół Naukowych Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

To już za nie­cały tydzień -  I Sesja Kół Nauko­wych Wydziału Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska i Geo­de­zji! Nasze koło przed­stawi 3 refe­raty. Życzymy powodzenia!