rok 2013

Wigilia KNG 16.12.2013

Wigilia KNG 16.12.2013

Gdy zapadł już zmrok szes­na­stego dnia grud­nia, zacne grono Koła Nauko­wego Geo­de­tów spo­tkało się w sto­łówce UR przy alei 29 listo­pada. Ale czym byłoby to święto, gdyby zabra­kło na nim zacnych gości? „Ach, iskrą tylko” – chcia­łoby się powie­dzieć za poetą. Wśród gości zna­leźli się: dr inż. Bar­tosz Mitka, opie­kun Sek­cji Foto­gra­me­trii, prof. dr hab. […]

 
Spotkanie z przedstawicielami HERE Community Poland

Spotkanie z przedstawicielami HERE Community Poland

Dnia 29 paź­dzier­nika 2013 roku na Wydziale Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska i Geo­de­zji na ul. Balic­kiej 253c odbyło się spo­tka­nie człon­ków Koła Nauko­wego Geo­de­tów Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego z przed­sta­wi­cie­lami firmy HERE, zaj­mu­jącą się two­rze­niem, aktu­ali­za­cją i udo­stęp­nia­niem map dla firmy NOKIA — pro­du­ku­ją­cej tele­fony komór­kowe. Głów­nym celem spo­tka­nia było zapo­zna­nie się z histo­rią oraz zasadą dzia­ła­nia map HERE oraz nawiązanie […]

 
Obóz Naukowy — Rożnów 2013

Obóz Naukowy — Rożnów 2013

Obóz naukowy Klubu Stu­den­tów Geo­de­zji Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego miał miej­sca nad jezio­rem Roż­now­skim na tam­tej­szej zapo­rze wod­nej. Obóz odby­wał się 26–30 lipca 2013roku. Tema­tem prze­wod­nim obozu było: Zasto­so­wa­nie nowo­cze­snych tech­no­lo­gii geo­de­zyj­nych w pomia­rach i moni­to­ringu zapór wod­nych. Obóz naukowy miał na celu wyko­na­nie pomia­rów zapory wod­nej w Roż­no­wie z wyko­rzy­sta­niem tech­niki naziem­nego ska­ningu lase­ro­wego. W obo­zie brali […]

 
Relacja z Krymu 2013

Relacja z Krymu 2013

Obóz naukowy Krym – 2013 był prze­pro­wa­dzony na pod­sta­wie poro­zu­mie­nia i współ­pracy Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego w Kra­ko­wie oraz Poli­tech­niki Lwow­skiej. Trwał od 15 – 29 lipca 2013 roku. Wyru­sza­jąc z Kra­kowa po 32 godzi­nach i poko­na­niu ponad 1,5 tyś. km koń­co­wym przy­stan­kiem była miej­sco­wość na Pół­wy­spie Krym­skim – Ałuszta. Celem obozu był pomiar sta­tyczny pun­ków geo­de­zyj­nych za […]

 
Mamy nowy ZARZĄD na rok 2013/2014

Mamy nowy ZARZĄD na rok 2013/2014

Pre­zes: Gabriela Więc­kow­ska Wice­pre­zes: Prze­my­sław Klapa Sekre­tarz: Jan Bulak Skarb­nik: Dag­mara Przy­byl­ska Dele­gat OKSG: Żaneta Szłapka Gratulujemy!!!

 
Gratulujemy!!!

Gratulujemy!!!

 XVIII Mię­dzy­na­ro­dowa Kon­fe­ren­cja Stu­denc­kich Kół Nauko­wych we Wro­cła­wiu Wro­cław, 16–17 maja 2013 r.   Dobra passa się Nas trzyma! Już po raz kolejny suk­ces KNG na Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Stu­denc­kich Kół Nauko­wych we Wro­cła­wiu. Być może sta­nie się to dla Nas tra­dy­cją:). Tym razem pokłony dla Ali­cji Dra­bik, Dawida Kudasa oraz Alek­san­dry Kuśmier­czyk za zaję­cie III miej­sca w sekcji […]

 
Relacja z Konferencji OKSG 22–23 kwietnia 2013 r.

Relacja z Konferencji OKSG 22–23 kwietnia 2013 r.

W dniach 22–23 kwiet­nia odbyła się VIII Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Kół Nauko­wych Stu­den­tów Geo­de­zji, którą zor­ga­ni­zo­wało Koło Naukowe Geo­de­tów Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego w Kra­ko­wie. Patro­nat hono­rowy nad wyda­rze­niem objął Jego Magni­fi­cen­cja Rek­tor Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego im. Hugona Koł­łą­taja w Kra­ko­wie prof. dr hab. inż. Wło­dzi­mierz Sady. W kon­fe­ren­cji brały udział 7 kół nauko­wych zrze­szone w Ogól­no­pol­skim Klu­bie Stu­den­tów Geodezji […]

 
PROGRAM VIII Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Studentów Geodezji

PROGRAM VIII Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Studentów Geodezji

P R O G R A M VIII Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji Kół Nauko­wych Stu­den­tów Geo­de­zji (Z UDZIAŁEM GOŚCI ZAGRANICZNYCH) Uni­wer­sy­tet Rol­ni­czy im. Hugona Koł­łą­taja w Kra­ko­wie KRAKÓW  22–23. 04. 2013 r. Ponie­dzia­łek, 22 kwiet­nia 2013r. Kra­ków, ul. Balicka 253c, WIŚiG 8:30 – 9:45   Reje­stra­cja uczest­ni­ków  (Hol  Główny) 10:00 — 10:20  Ofi­cjalne roz­po­czę­cie kon­fe­ren­cji WIŚiG (sala nr 112) Wystą­pie­nie prof. dr hab. inż. […]

 
Uroczysta Gala Plebiscytu Geo Azymuty 2013

Uroczysta Gala Plebiscytu Geo Azymuty 2013

Gala  roz­da­nia nagród odbę­dzie się 22 kwiet­nia 2013 roku o godzi­nie 19:00 w  Hotelu Euro­pej­skim w Kra­ko­wie przy ul. Lubicz 5. Ser­decz­nie zapra­szamy  wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pasjo­na­tów geo­de­zji oraz sym­pa­ty­ków Koła Nauko­wego  Geo­de­tów UR do udziału w gali roz­da­nia nagród. Wstęp na Galę Geo­Azy­muty 2013 jest wolny przy czym obo­wią­zują stroje  wieczorowe.         […]

 
VIII Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Studentów Geodezji 2013

VIII Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Studentów Geodezji 2013

W dniach 22–23 kwiet­nia 2013 roku odbę­dzie się VIII Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Kół Nauko­wych Stu­den­tów Geo­de­zji, któ­rej orga­ni­za­to­rem jest Koło Naukowe Geo­de­tów (KNG UR) dzia­ła­jące przy Wydziale Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska i Geo­de­zji  Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego im. Hugona Koł­łą­taja w Kra­ko­wie. Kon­fe­ren­cja odbywa się w ramach prze­wod­nic­twa KNG UR w Ogól­no­pol­skim Klu­bie Stu­den­tów Geo­de­zji (OKSG). Kon­fe­ren­cja odbę­dzie się na […]