rok 2012

Wspomnienie relacji z Krymu 2012…

Wspomnienie relacji z Krymu 2012…

Nasz wieszcz Adam Mic­kie­wicz, na Kry­mie wier­sze pisał. My zaś, mie­rzy­li­śmy. Czyli słów kilka o obo­zie Koła Nauko­wego Geo­de­tów UR na Kry­mie. Obóz naukowy na Kry­mie, zor­ga­ni­zo­wany przez Koło Naukowe Geo­de­tów UR odbył się w dn. 16–30 lipca 2012 roku. Jede­na­sto­oso­bowa grupa stu­den­tów wraz z opie­ku­nami: prof. dr hab. inż. Zeno­nem Pija­now­skim, ówcze­snym pro­rek­to­rem ds. […]

 
Wigilia KNG 13.12.2012

Wigilia KNG 13.12.2012

W dniu 13.12.2012 po raz kolejny odbyło się tra­dy­cyjne spo­tka­nie opłat­kowe Koła Nauko­wego Geo­de­tów Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego w Kra­ko­wie. W naszej Wigi­lii uczest­ni­czyła rów­nież dele­ga­cja stu­den­tów Koła Nauko­wego Geo­de­tów „Dal­tha” z Aka­de­mii Górniczo-Hutniczej. Zapro­szeni zostali rów­nież goście z Kadry peda­go­gicz­nej i władz Wydziału: Dzie­kan Wydziału Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska i Geo­de­zji Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego — prof. dr hab. Krzysztof […]

 
Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji 2012

Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji 2012

W dniu 7 grud­nia 2012 roku na Wydziale Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska i Geo­de­zji Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego im. Hugona Koł­łą­taja  w Kra­ko­wie odbyło się spo­tka­nie stu­den­tów geo­de­zji z całej Pol­ski.  Orga­ni­za­to­rem było Koło Naukowe Geo­de­tów Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego , które objęło prze­wod­nic­two w Ogól­no­pol­skim Klu­bie Stu­den­tów Geo­de­zji (OKSG) 1 paź­dzier­nika br. Orga­ni­za­to­rzy zapro­sili do udziału w spo­tka­niu  człon­ków geo­de­zyj­nych kół […]

 
Krakowski GISday 2012

Krakowski GISday 2012

Ser­decz­nie zapra­szamy 14 listo­pada 2012 na Kra­kow­ski Gis Day 2012, który po raz czwarty z rzędu orga­ni­zo­wany jest przez kon­sor­cjum czte­rech kra­kow­skich uczelni wyż­szych (AGH, PK, UJ oraz UR w Kra­ko­wie). W tym roku gospo­da­rzem imprezy będzie Uni­wer­sy­tet Rol­ni­czy im. Hugona Koł­łą­taja (Wydział Leśny, KEkL, Labo­ra­to­rium Geo­ma­tyki), a odbę­dzie się ona w Cen­trum Kon­gre­so­wym. GIS Day […]

 
IX Ogólnopolski Rajd Studentów Geodezji 16–18.11.2012 r.

IX Ogólnopolski Rajd Studentów Geodezji 16–18.11.2012 r.

Pla­kat IX Ogól­no­pol­skiego Rajdu Stu­den­tów Geo­de­zji Jak zapewne wie­cie w dniach 16–18 listo­pada odbę­dzie się IX Ogól­no­pol­ski Rajd Geo­de­tów. W tym roku jedziemy do ośrodka “Pod Dur­baszką” w malow­ni­czym zakątku Pie­nin koło Szczaw­nicy. Pro­gram: Wyjazd 16.11.2012r. o godzi­nie 11.45 z ul. Balic­kiej, ( 12.00 z Al. Mic­kie­wi­cza) Uczest­ni­ków będzie cze­kać zabawa w dobo­ro­wym towa­rzy­stwie;) inte­gra­cja pod­czas “Geoolimpiady” […]

 
Dzień Geodety SGP 2012

Dzień Geodety SGP 2012

COROCZNE SPOTKANIA Tak jak co roku, także i w tym kra­kow­ski oddział Sto­wa­rzy­sze­nia Geo­de­tów Pol­skich zor­ga­ni­zo­wał bran­żową imprezę dla swo­ich człon­ków i sym­pa­ty­ków pt. „Dzień Geo­dety 2012”. W przy­go­to­wa­niach do obcho­dów tego Dnia uczest­ni­czyli człon­ko­wie Koła Nauko­wego Geo­de­tów UR. Mot­tem prze­wod­nim tego­rocz­nego spo­tka­nia było: „Geo­deto! Zaj­rzyj do Huty”, nawią­zu­jące do gry miej­skiej współ­or­ga­ni­zo­wa­nej przez Muzeum […]

 
Pomiary zapory nad Soliną dobiegły końca!

Pomiary zapory nad Soliną dobiegły końca!

W pią­tek, 21 wrze­śnia  2012 r. człon­ko­wie Koła Nauko­wego Geo­de­tów i sek­cji foto­gra­me­trii Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego w Kra­ko­wie zakoń­czyli pomiar zapory nad Soliną, który trwał 5 dni. Pro­jekt pole­gał na wyko­na­niu pomia­rów zapory wod­nej w Soli­nie tech­niką naziem­nego ska­ningu lase­ro­wego z wyko­rzy­sta­niem ska­nera Leica Scan­Sta­tion C10. Stu­denci wraz z opie­ku­nem sek­cji foto­gra­me­trii dr inż. Bar­to­szem Mitką potraktowali […]

 
Obóz Naukowy Krym 2012

Obóz Naukowy Krym 2012

Wyjazd stu­den­tów Koła Nauko­wego Geo­de­tów Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego w skła­dzie jede­na­sto­oso­bo­wym (Sabina Kozak z II roku, Anna Małek, Mag­da­lena Kowacka, Ewa Kranc, Ali­cja Dra­bik, Anna Kula, Dawid Kudas, Tomasz Nosz­czyk, Łukasz Miko­łaj­czyk i Jakub Curyło z III roku oraz Alek­san­dra Kuśmier­czyk z IV roku geo­de­zji) odbył się 16 lipca 2012 roku i trwał dwa tygo­dnie. Opiekunami […]

 
XVII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu, 10–11.05.2012 r.

XVII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu, 10–11.05.2012 r.

10–11 maja br. dwóch stu­den­tów Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego w Kra­ko­wie, człon­ków Koła Nauko­wego Geo­de­tów a zara­zem Sto­wa­rzy­sze­nia Geo­de­tów Pol­skich – Tomasz Nosz­czyk i Łukasz Miko­łaj­czyk, uczest­ni­czyło w XVII Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Stu­denc­kich Kół Nauko­wych we Wro­cła­wiu. Celem naszego wyjazdu było wygło­sze­nie refe­ratu pt. „Pozy­ska­nie, orien­ta­cja i zasto­so­wa­nie danych z naziem­nego ska­ningu lase­ro­wego” napi­sa­nego pod prze­wod­nic­twem dr inż. […]

 
VII Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Studentów Geodezji 12–13.04.2012 r.

VII Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Studentów Geodezji 12–13.04.2012 r.

Na Wydziale Gór­nic­twa i Geo­lo­gii Poli­tech­niki Ślą­skiej w Gli­wi­cach w dniach 12–13 kwiet­nia odbyła się VII Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Kół Nauko­wych Stu­den­tów Geo­de­zji orga­ni­zo­wana przez Stu­denc­kie Koło Naukowe Geo­de­tów “Agri­men­sor”. Wzięli w niej udział stu­denci kie­run­ków geo­de­zyj­nych z całej Pol­ski, tj. z: Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, Poli­tech­niki War­szaw­skiej, Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego w Kra­ko­wie, Aka­de­mii Górniczo-Hutniczej w Kra­ko­wie, Uniwersytetu […]