rok 2011

Wydziałowa Sesja Koła Naukowego Geodetów 25 maja 2011 r.

Sesja odbyła się  na wydziale Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska i Geo­de­zji Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego w Kra­ko­wie 25 maja 2011r. wzięli w niej udział zapro­szeni goście: dzie­kan prof. dr hab. inż. Jan Pawe­łek,  pro­dzie­kan prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Gaw­roń­ski, komi­sja w skła­dzie: prze­wod­ni­czący dr inż. Marek Ślu­sar­ski, człon­ko­wie dr inż. Mariusz Zyg­munt, mgr inż. Agnieszka Szep­ta­lin, mgr inż. […]

 
IGSM 14–19.05.2011 r.

IGSM 14–19.05.2011 r.

IGSM 2011 – Mię­dzy­na­ro­dowe Spo­tka­nie Stu­den­tów Geo­de­zji w New­ca­stle upon Tyne Tego­roczne IGSM odbyło się w New­ca­stle upon Tyne (14–19 kwie­cień). W spo­tka­niu wzięło udział 169 osób z całego świata. Uczest­nicy przy­je­chali mię­dzy innymi z Nie­miec, Fin­lan­dii, Tur­cji, Austra­lii, Pol­ski. Uni­wer­sy­tet Rol­ni­czy repre­zen­to­wali: Gabriela Bąk, Tomasz Czem­pas, Tomasz Ger­lich, San­dra Kuszaj oraz Robert Gradka. W trakcie […]

 
Ogólnopolski Klubu Studentów Geodezji, Gliwice 16 grudnia 2011 r.

Ogólnopolski Klubu Studentów Geodezji, Gliwice 16 grudnia 2011 r.

Dnia 16.12.2011r grupa wyde­le­go­wa­nych człon­ków Koła Nauko­wego Geo­de­tów Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego w Kra­ko­wie wybrała się na kole­nie spo­tka­nie Ogól­no­pol­skiego Klubu Stu­den­tów Geo­de­zji, które odbyło się na Poli­tech­nice Ślą­skiej w Gli­wi­cach. Idea tej orga­ni­za­cji zrze­sza­ją­cej stu­den­tów geo­de­zji z całej Pol­ski naro­dziła się w 2001 roku. Potrzeba powsta­nia takiej orga­ni­za­cji wyni­kała z nie­do­sta­tecz­nych kon­tak­tów pomię­dzy wydzia­łami geo­de­zyj­nymi na […]

 

LII Studencka Sesja Kół Naukowych

Sesja odbyła się w dniu 08.12.2011r. na tere­nie kam­pusu Aka­de­mii Gór­ni­czo Hut­ni­czej w Kra­ko­wie.  Udział w sesji wzięli pro­fe­so­ro­wie aka­de­micy, dele­ga­cja dok­to­ran­tów z Poli­tech­niki z St. Peters­burga, stu­denci wygła­sza­jący refe­raty oraz w znacz­nej licz­bie przy­szli geo­deci, któ­rzy przy­byli ze wspar­ciem dla swo­ich kole­gów oraz z wiel­kimi chę­ciami do zapo­zna­nia się z cie­ka­wymi tema­tami refe­ra­tów. Wydarzenie […]

 

(…)TO JEST RAJD (…)” Skalanka 2011r.

W dniach 25.11.2011–27.11.2011 w pięk­nie poło­żo­nym stu­denc­kim Schro­nie Tury­stycz­nym „Ska­lanka” w miej­sco­wo­ści Ska­lanka — Zwar­doń odbył się VIII Ogól­no­pol­ski Rajd Stu­den­tów Geo­de­zji. Na zapro­sze­nie Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego wzięli w nim udział także człon­ko­wie Koła Nauko­wego Aka­de­mii Gór­ni­czo – Hut­ni­czej w Kra­ko­wie. Uczest­ni­czyło w nim 50 osób.  W piąt­kowe przed­po­łu­dnie roz­po­czę­li­śmy naszą przy­godę . Wyru­szy­li­śmy z Kra­kowa w […]

 

Akcja OSNOWA

Już od lat, lat tak póź­nych że nawet naj­starsi człon­ko­wie koła tego nie pamię­tają, nasze koło pró­buje wyty­czyć i zasta­bi­li­zo­wać punkty osnowy pomia­ro­wej do celów dydak­tycz­nych. W ostat­nich latach była ona wyta­czana już 6-cio (słow­nie sześć) krot­nie. Pod koniec paź­dzier­nika roku pań­skiego 2011 trójka zapa­leń­ców powtó­rzyła pomiar i żół­tymi pali­kami ( uprzej­mie prosi się stu­den­tów o nie […]

 

Dzien Geodety SGP 10.09.2011 r.

Obchody Dnia Geo­dety orga­ni­zo­wane przez kra­kow­ski Oddział Sto­wa­rzy­sze­nia Geo­de­tów Pol­skich odbyły się 10.09.2011r. w ośrodku recep­cyjno — szko­le­nio­wym „zie­lony dół” pod hasłem „ tajem­nice lasu wol­skiego ”.   O godzi­nie 11 uczest­nicy zebrali się w Ośrodku Zie­lony Dół  Aby następ­nie wyru­szyć w kie­runku polany Sowi­niec masze­ru­jąc na orien­ta­cję po Lesie Wol­skim. Po dro­dze cze­kały  uczestników  […]