rok 2010

Spotkanie OKSG 2010 Warszawa WAT

Spotkanie OKSG 2010 Warszawa WAT

  Spo­tka­nie OKSG 2010 War­szawa WAT 10 — 11 grud­nia 2010 r.   Było to już 6-te spo­tka­nie z tego cyklu. Odbywa się ono dwa razy do roku. Na prze­ło­mie listo­pada lub grud­nia oraz kwiet­nia  Poświę­cone współ­pracy pomię­dzy stu­den­tami geo­de­zji w Pol­sce. W tym roku zaszczyt orga­ni­za­cji spo­tka­nia ma war­szaw­ska uczel­nia Woj­skowa Aka­de­mia Tech­niczna. Uczest­ni­kami zlotu byli: • […]

 
VII Ogólnopolski Rajd Studentów Geodezji 2010

VII Ogólnopolski Rajd Studentów Geodezji 2010

W dniach  26–28 listo­pada w ple­ne­rowo poło­żo­nym schro­ni­sku na Tur­ba­czu miał miej­sce siódmy Ogól­no­pol­ski Rajd Stu­den­tów Geo­de­zji, w któ­rym  udział wzięło pra­wie 50 stu­den­tów  z Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego w Kra­ko­wie, Aka­de­mii Górniczo-Hutniczej w Kra­ko­wie oraz z Uni­wer­sy­tetu War­miń­sko Mazur­skiego w Olsz­ty­nie. W piąt­kowe przed­po­łu­dnie wyru­szy­li­śmy z Kra­kowa w stronę Nowego Targu gdzie na Dłu­giej Pola­nie opu­ści­li­śmy autokar […]