ARCHIWUM

Sponsorzy — XIII RAJD

Do Rajdu został nie­cały tydzień, a więc to naj­lep­szy moment, żeby przed­sta­wić wszyst­kich naszych spon­so­rów. Bar­dzo dzię­ku­jemy wszyst­kim fir­mom za odzew i wspar­cie wyda­rze­nia. To dzięki Wam udało nam się ufun­do­wać nagrody oraz koszulki dla uczest­ni­ków. Rów­nież Pań­stwu zawdzię­czamy drobne upo­minki dla każ­dego uczest­nika oraz czę­ściowe zaopa­trze­nie żywie­niowe. Bar­dzo nam miło poin­for­mo­wać rów­nież, że każdy […]

 

Zebranie plenarne OKSG

W dniach 15–16 grud­nia 2016 na wydziale Geo­de­zji, Inży­nie­rii Prze­strzen­nej i Budow­nic­twa Uni­wer­sy­tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­ty­nie odbyło się XII Spo­tka­nie ple­narne Ogól­no­pol­skiego Klubu Stu­den­tów Geo­de­zji. W zebra­niu uczest­ni­czyli dele­gaci dzie­się­ciu Kół Nauko­wych: — Sto­wa­rzy­sze­nie Stu­den­tów Geo­de­zji i Kar­to­gra­fii Poli­tech­niki War­szaw­skiej Geo­ida – Koło Naukowe Geo­de­tów – Uni­wer­sy­tet Rol­ni­czy w Kra­ko­wie – Stu­denc­kie Koło Naukowe Geodetów – […]

 

Szlachetna paczka i nowe logo

#szla­chet­na­paczka #week­end­cu­dów #jeden­zaw­szyst­ki­chw­szy­scy­za­jed­nego Chwa­lić się podobno nie powinno, jed­nak trudno tego nie robić, skoro takie cuda się dzieją. Bar­dzo miło mi poin­for­mo­wać, że nasze Koło Naukowe dołą­czyło się do Szla­chet­nej Paczki i pomo­gło jed­nej z rodzin. Nie­sa­mo­wite jest ile osób zachciało się włą­czyć i cho­ciaż w naj­mniej­szym stop­niu two­rzyć to świą­teczne wspar­cie.  Jesz­cze raz bar­dzo wszyst­kim za to […]

 

II Forum Unii Biznes GPS

W dniu dzi­siej­szym na Aka­de­mii Górniczo-Hutnicznej w Kra­ko­wie odbyło się II Forum Unii Biz­nes Geo­de­zja Przed­się­biorcy Stu­denci. Nasze koło repre­zen­to­wał Rafał Woź­niak pre­zen­tu­jący refe­rat “GUTR 3D, czyli inte­gra­cja danych prze­strzen­nych na potrzeby sca­leń grun­tów”. Bar­dzo cie­szymy się, że po raz kolejny udało się zor­ga­ni­zo­wać takie wyda­rze­nie. Jest to nie­wąt­pliwa oka­zja do roz­woju, zdo­by­wa­nia zna­jo­mo­ści oraz […]

 

GisDay 2016

Jak co roku człon­ko­wie naszego Koła brali udział w kra­kow­skim GisDay’u. Jest to jedna z oka­zji do pro­mo­wa­nia bli­skich nam dzie­dzin nauki i tech­no­lo­gii wśród osób mniej lub bar­dziej z nimi zwią­za­nych. W ramach naszego sto­iska prze­pro­wa­dzi­li­śmy kon­kurs wie­dzy geo­gra­ficz­nej. Uczest­nicy GisDay’a mogli rów­nież spró­bo­wać swo­ich sił w widze­niu ste­reo­sko­po­wym. Po raz kolejny pochwa­li­li­śmy się […]

 

Pierwsze spotkanie w roku akademickim 2016/2017

W dniu wczo­raj­szym (13.10) odbyło się pierw­sze, orga­ni­za­cyjne spo­tka­nie Koła Nauko­wego Geo­de­tów w roku aka­de­mic­kim 2016/2017. Przy­szli człon­ko­wie zostali zapo­znani z zarzą­dem oraz zasa­dami funk­cjo­no­wa­nia Koła. Kie­row­nicy obu Sek­cji przed­sta­wili swoje plany na nad­cho­dzący rok, któ­rych efekty będzie można zoba­czyć już nie­długo. Mamy nadzieję, że ten rok będzie nie­zwy­kle udany dla Koła i wszyst­kich jego […]

 

Obóz naukowy w Gminie Pruchnik

W dniach 16–19 sierp­nia człon­ko­wie naszego Koła wzięli udział w pro­jek­cie badaw­czym reali­zo­wa­nym przez Wydział Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska i Geo­de­zji Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego im. Hugona Koł­łą­taja w Kra­ko­wie we współ­pracy z Gminą Pruch­nik pn. „Zasto­so­wa­nie naziem­nego ska­ningu lase­ro­wego i foto­gra­fii cyfro­wej w pomia­rach i moni­to­ringu obiek­tów archi­tek­to­nicz­nych i zabyt­ko­wych”. Celem pro­jektu było wyko­na­nie peł­nej doku­men­ta­cji foto­gra­me­trycz­nej badanych […]

 

Skład zarządu

Wybory do Zarządu Koła na rok aka­de­micki 2016/2017 odbyły się 15 lipca. Z wielką przy­jem­no­ścią przed­sta­wiamy jego nowy skład: Pre­zes KNG — Mar­tyna Myśli­wiec V-ce pre­zes KNG — Rafał Woź­niak Skarb­nik — Wio­leta Wiśniew­ska Sekre­tarz — Anna Kosior Przed­sta­wi­ciel do OKSG — Rafał Woź­niak Przed­sta­wi­ciel do SGP — Krzysz­tof Koz­dęba Kie­row­nik Sek­cji Foto­gra­me­trii — Krzysz­tof Kozdęba […]

 

Zebranie walne!

Dro­dzy Człon­ko­wie Koła! 15 czerwca odbę­dzie się walne zebra­nie wybor­cze, na któ­rym wybie­rzemy Zarząd na kaden­cję 2016/17. Spo­ty­kamy się o 20.00 tam gdzie zawsze (sala 127 budynku Jubi­le­uszo­wego). Obec­ność człon­ków Koła obowiązkowa!

 

Sukces członka naszego Koła!

Dobre wie­ści z Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toru­niu! 20 maja odbył się tam VIII Ogól­no­pol­ski kon­kurs prac magi­ster­skich, inży­nier­skich i licen­cjac­kich z zakresu kar­to­gra­fii i geo­in­for­ma­cji. Był tam rów­nież obecny czło­nek naszego Koła – Rafał Woź­niak – który zapre­zen­to­wał swoją pracę inży­nier­ską pt. „Wyko­rzy­sta­nie lase­ro­wego ska­ningu lot­ni­czego do okre­śle­nia poten­cjału solar­nego dachów”, napi­saną pod opieką […]