rok 2015

Konferencja Uni-Biznes

Dnia 11 grud­nia 2015r. w jed­nym z budyn­ków AGH (C-4) odbyło się  I Forum Uni — Biz­nes Geo­de­zja Przed­się­biorcy Stu­denci  zor­ga­ni­zo­wane przez KNG DAHLTA. Oprócz stu­den­tów kra­kow­skich uczelni w wyda­rze­niu wzięli udział także przed­sta­wi­ciele  Uni­wer­sy­tetu Przy­rod­ni­czego we Wro­cła­wiu, Uni­wer­sy­tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­ty­nie i Poli­tech­niki War­szaw­skiej. Spo­tka­nie miało na celu wzmoc­nie­nie współ­pracy człon­ków kół nauko­wych oraz […]

 

GisDay 2015

18 listo­pada 2015 r na AGH odbyło się coroczne święto GIS — święto użyt­kow­ni­ków i pasjo­na­tów sys­te­mów infor­ma­cji geo­gra­ficz­nej, orga­ni­zo­wane na świe­cie od końca lat ’80 ubie­głego wieku. Tego­roczny Dzień GIS-u odbył się pod hasłem „Czło­wiek – Śro­do­wi­sko – Ryzyko”, a tema­tami prze­wod­nimi było: zarzą­dza­nie kry­zy­sowe, czło­wiek w śro­do­wi­sku, a także bez­pie­czeń­stwo publiczne. Wzię­li­śmy udział w […]

 

Pierwsze zebranie Koła i spotkanie z firmą HERE

Cześć! Dzi­siaj pod­su­mo­wa­nie dwóch pierw­szych więk­szych wyda­rzeń w naszym Kole. 12 paź­dzier­nika odbyło się nasze pierw­sze spo­tka­nie. Udane? Spójrz­cie sami, dzię­ku­jemy za taką fre­kwen­cje i liczymy na to, że utrzyma się do końca! Nato­miast 22 paź­dzier­nika odbyło się spo­tka­nie z firmą HERE i jej przed­sta­wi­cie­lem, czę­sto odwie­dza­ją­cym nasze Koło w róż­nych oko­licz­no­ściach  — Szcze­pa­nie. Dzię­ku­jemy Szczepanowi […]

 

Małopolska Noc Naukowców 2015

Podob­nie jak w latach poprzed­nich nasze Koło wzięło udział w kolej­nej już edy­cji Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców. Impreza ta ma za zada­nie przy­bli­żyć wszyst­kim chęt­nym czym zaj­muje się współ­cze­sna nauka. Człon­ko­wie naszego Koła zapre­zen­to­wali nowo­cze­sne narzę­dzia geo­dety, przy­go­to­wali cie­szącą się dużym zain­te­re­so­wa­niem grę tere­nową (która odbyła się w budynku Jubi­le­uszo­wym) oraz przy wpar­ciu dra Mitki i […]

 

Podsumowanie konferencji w roku 2014/15

Pod­su­mo­wa­nie kon­fe­ren­cji 2015r Jak corocz­nie człon­ko­wie Koła wzięli udział w licz­nych kon­fe­ren­cjach. Zasko­cze­niem nie jest, że przy­wieźli z nich wiele nagród Emo­ti­kon smile Zapra­szamy do „krót­kiego” pod­su­mo­wa­nia, bo jest czym się pochwa­lić oraz odsy­łam do albumu z foto-relacją Emo­ti­kon smile GRATULUJEMY ! https://www.facebook.com/media/set/… II Wydzia­łowa Sesja Kół Nauko­wych, Kra­ków 23 kwiet­nia 2015 rok: • I miej­sce: „Wpływ zmian sate­li­tar­nych warunków […]

 

Nowe władze na rok akademicki 2015/16

Na wal­nym zebra­niu człon­ków Koła Nauko­wego Geo­de­tów Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego w Kra­ko­wie zostały wybrane nowe wła­dze na rok akad. 2015/16: Pre­zes KNG — Mar­tyna Waw­rzy­czek Wice­pre­zes KNG — Rafał Woź­niak Skarb­nik — Bar­bara Por­tka Sekre­tarz — Pau­lina Glenc Przed­sta­wi­ciel do OKSG — Piotr Pio­trow­ski Przed­sta­wi­ciel do SGP — Bar­bara Posiak Kie­row­nik Sek­cji Foto­gra­me­trii — Łukasz Majerski […]

 

Rajd!

To już tra­dy­cja, że człon­ko­wie naszego Koła orga­ni­zują chyba jedną w skali kraju taką imprezę — Ogól­no­pol­ski Rajd Stu­den­tów Geo­de­zji. Tego­roczna, XI już edy­cja odbyła się w dniach 10 — 12 kwiet­nia w schro­ni­sku na Mar­ko­wych Szcza­wi­nach pod Babią Górą. Wzięli w niej udział stu­denci z całej Pol­ski — z Aka­de­mii Górniczo-Hutniczej w Kra­ko­wie, Uniwersytetu […]

 

Jubileusz

A czy wie­cie jaki jest dzi­siaj szcze­gólny dzień w histo­rii naszego Koła? Dokład­nie 50 lat temu, 15 marca 1965 roku odbyło się zebra­nie orga­ni­za­cyjne, na któ­rym usta­lony został sta­tut Koła. Następ­nie został on zatwier­dzony przez Rek­tora ówcze­snej Wyż­szej Szkoły Rol­ni­czej w Kra­ko­wie, a obec­nego Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego. Zain­te­re­so­wa­nych histo­rią stu­denc­kiego ruchu nauko­wego na kie­runku geo­de­zji i […]

 

Sukces w konkursie StRuNa!

Wielki suk­ces na ogól­no­pol­skim kon­kur­sie StRuNa (Stu­dencki Ruch Naukowy)! Opie­kun Sek­cji Foto­gra­me­trii, Pan dr inż. Bar­tosz Mitka został wyróż­niony w kate­go­rii Opie­kun Roku. Gra­tu­lu­jemy Panu Dok­to­rowi i życzymy dal­szych sukcesów :)  

 

Wesołych Świąt!