AKTUALNOŚCI

I Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych UR

Jest nam bar­dzo miło zapro­sić wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na I Ogól­no­pol­ską Sesję Kół Nauko­wych Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego w Kra­ko­wie. Odbę­dzie się ona w dniach 15–16 maja i będzie obej­mo­wać 8 sek­cji tema­tycz­nych. Zachę­camy do zapo­zna­nia się z zapro­sze­niem oraz do udziału w Sesji. Zapro­sze­nie -> http://bit.ly/2lLpiVL Załącz­niki -> http://bit.ly/2luUJ3G Wię­cej infor­ma­cji już wkrótce będzie dostępne na stro­nie: http://www.ur.krakow.pl/

 

Zebranie plenarne OKSG

W dniach 15–16 grud­nia 2016 na wydziale Geo­de­zji, Inży­nie­rii Prze­strzen­nej i Budow­nic­twa Uni­wer­sy­tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­ty­nie odbyło się XII Spo­tka­nie ple­narne Ogól­no­pol­skiego Klubu Stu­den­tów Geo­de­zji. W zebra­niu uczest­ni­czyli dele­gaci dzie­się­ciu Kół Nauko­wych: — Sto­wa­rzy­sze­nie Stu­den­tów Geo­de­zji i Kar­to­gra­fii Poli­tech­niki War­szaw­skiej Geo­ida – Koło Naukowe Geo­de­tów – Uni­wer­sy­tet Rol­ni­czy w Kra­ko­wie – Stu­denc­kie Koło Naukowe Geodetów – […]

 

Szlachetna paczka i nowe logo

#szla­chet­na­paczka #week­end­cu­dów #jeden­zaw­szyst­ki­chw­szy­scy­za­jed­nego Chwa­lić się podobno nie powinno, jed­nak trudno tego nie robić, skoro takie cuda się dzieją. Bar­dzo miło mi poin­for­mo­wać, że nasze Koło Naukowe dołą­czyło się do Szla­chet­nej Paczki i pomo­gło jed­nej z rodzin. Nie­sa­mo­wite jest ile osób zachciało się włą­czyć i cho­ciaż w naj­mniej­szym stop­niu two­rzyć to świą­teczne wspar­cie.  Jesz­cze raz bar­dzo wszyst­kim za to […]

 

II Forum Unii Biznes GPS

W dniu dzi­siej­szym na Aka­de­mii Górniczo-Hutnicznej w Kra­ko­wie odbyło się II Forum Unii Biz­nes Geo­de­zja Przed­się­biorcy Stu­denci. Nasze koło repre­zen­to­wał Rafał Woź­niak pre­zen­tu­jący refe­rat “GUTR 3D, czyli inte­gra­cja danych prze­strzen­nych na potrzeby sca­leń grun­tów”. Bar­dzo cie­szymy się, że po raz kolejny udało się zor­ga­ni­zo­wać takie wyda­rze­nie. Jest to nie­wąt­pliwa oka­zja do roz­woju, zdo­by­wa­nia zna­jo­mo­ści oraz […]

 

GisDay 2016

Jak co roku człon­ko­wie naszego Koła brali udział w kra­kow­skim GisDay’u. Jest to jedna z oka­zji do pro­mo­wa­nia bli­skich nam dzie­dzin nauki i tech­no­lo­gii wśród osób mniej lub bar­dziej z nimi zwią­za­nych. W ramach naszego sto­iska prze­pro­wa­dzi­li­śmy kon­kurs wie­dzy geo­gra­ficz­nej. Uczest­nicy GisDay’a mogli rów­nież spró­bo­wać swo­ich sił w widze­niu ste­reo­sko­po­wym. Po raz kolejny pochwa­li­li­śmy się […]

 

Pierwsze spotkanie w roku akademickim 2016/2017

W dniu wczo­raj­szym (13.10) odbyło się pierw­sze, orga­ni­za­cyjne spo­tka­nie Koła Nauko­wego Geo­de­tów w roku aka­de­mic­kim 2016/2017. Przy­szli człon­ko­wie zostali zapo­znani z zarzą­dem oraz zasa­dami funk­cjo­no­wa­nia Koła. Kie­row­nicy obu Sek­cji przed­sta­wili swoje plany na nad­cho­dzący rok, któ­rych efekty będzie można zoba­czyć już nie­długo. Mamy nadzieję, że ten rok będzie nie­zwy­kle udany dla Koła i wszyst­kich jego […]

 

Konferencja Uni-Biznes

Dnia 11 grud­nia 2015r. w jed­nym z budyn­ków AGH (C-4) odbyło się  I Forum Uni — Biz­nes Geo­de­zja Przed­się­biorcy Stu­denci  zor­ga­ni­zo­wane przez KNG DAHLTA. Oprócz stu­den­tów kra­kow­skich uczelni w wyda­rze­niu wzięli udział także przed­sta­wi­ciele  Uni­wer­sy­tetu Przy­rod­ni­czego we Wro­cła­wiu, Uni­wer­sy­tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­ty­nie i Poli­tech­niki War­szaw­skiej. Spo­tka­nie miało na celu wzmoc­nie­nie współ­pracy człon­ków kół nauko­wych oraz […]

 

GisDay 2015

18 listo­pada 2015 r na AGH odbyło się coroczne święto GIS — święto użyt­kow­ni­ków i pasjo­na­tów sys­te­mów infor­ma­cji geo­gra­ficz­nej, orga­ni­zo­wane na świe­cie od końca lat ’80 ubie­głego wieku. Tego­roczny Dzień GIS-u odbył się pod hasłem „Czło­wiek – Śro­do­wi­sko – Ryzyko”, a tema­tami prze­wod­nimi było: zarzą­dza­nie kry­zy­sowe, czło­wiek w śro­do­wi­sku, a także bez­pie­czeń­stwo publiczne. Wzię­li­śmy udział w […]

 

Pierwsze zebranie Koła i spotkanie z firmą HERE

Cześć! Dzi­siaj pod­su­mo­wa­nie dwóch pierw­szych więk­szych wyda­rzeń w naszym Kole. 12 paź­dzier­nika odbyło się nasze pierw­sze spo­tka­nie. Udane? Spójrz­cie sami, dzię­ku­jemy za taką fre­kwen­cje i liczymy na to, że utrzyma się do końca! Nato­miast 22 paź­dzier­nika odbyło się spo­tka­nie z firmą HERE i jej przed­sta­wi­cie­lem, czę­sto odwie­dza­ją­cym nasze Koło w róż­nych oko­licz­no­ściach  — Szcze­pa­nie. Dzię­ku­jemy Szczepanowi […]

 

Małopolska Noc Naukowców 2015

Podob­nie jak w latach poprzed­nich nasze Koło wzięło udział w kolej­nej już edy­cji Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców. Impreza ta ma za zada­nie przy­bli­żyć wszyst­kim chęt­nym czym zaj­muje się współ­cze­sna nauka. Człon­ko­wie naszego Koła zapre­zen­to­wali nowo­cze­sne narzę­dzia geo­dety, przy­go­to­wali cie­szącą się dużym zain­te­re­so­wa­niem grę tere­nową (która odbyła się w budynku Jubi­le­uszo­wym) oraz przy wpar­ciu dra Mitki i […]