Sponsorzy — XIII RAJD

Do Rajdu został nie­cały tydzień, a więc to naj­lep­szy moment, żeby przed­sta­wić wszyst­kich naszych spon­so­rów. Bar­dzo dzię­ku­jemy wszyst­kim fir­mom za odzew i wspar­cie wyda­rze­nia. To dzięki Wam udało nam się ufun­do­wać nagrody oraz koszulki dla uczest­ni­ków. Rów­nież Pań­stwu zawdzię­czamy drobne upo­minki dla każ­dego uczest­nika oraz czę­ściowe zaopa­trze­nie żywieniowe.

Bar­dzo nam miło poin­for­mo­wać rów­nież, że każdy uczest­nik Rajdu otrzyma sok, tło­czony z naszych uczel­nia­nych jabłek :)

Untitled

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszym komentującym.

Napisz komentarz