I Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych UR

Jest nam bar­dzo miło zapro­sić wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na
I Ogól­no­pol­ską Sesję Kół Nauko­wych Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego w Kra­ko­wie. Odbę­dzie się ona w dniach 15–16 maja i będzie obej­mo­wać 8 sek­cji tema­tycz­nych. Zachę­camy do zapo­zna­nia się z zapro­sze­niem oraz do udziału w Sesji.

Zapro­sze­nie -> http://bit.ly/2lLpiVL

Załącz­niki -> http://bit.ly/2luUJ3G

Wię­cej infor­ma­cji już wkrótce będzie dostępne na stro­nie: http://www.ur.krakow.pl/

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszym komentującym.

Napisz komentarz