XIII Ogólnopolski Rajd Studentów Geodezji

XIII Ogól­no­pol­ski Rajd Stu­den­tów Geo­de­zji  odbę­dzie się w schro­ni­sku na Hali Łabow­skiej w dniach 31 marca – 2 kwietnia.Każdego roku spo­ty­kamy się z bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem Raj­dem. Trudno się dzi­wić. Jest to jedna z nie­licz­nych oka­zji do wspól­nej inte­gra­cji i spę­dze­nia razem czasu, przy­szłych geo­de­tów z takich uczelni jak: Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego i Aka­de­mii Górniczo-Hutniczej, Uni­wer­sy­tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­ty­nie, Poli­tech­niki War­szaw­skiej, Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w War­sza­wie, Uni­wer­sy­tetu Przy­rod­ni­czego we Wro­cła­wiu, Poli­tech­niki Ślą­skiej w Gli­wi­cach oraz innych uczelni.

Na począ­tek miło nam poin­for­mo­wać, że po raz kolejny nasz Rajd wspiera Pro­rek­tor ds. Stu­denc­kich i Dydak­tycz­nych — dr hab. inż. Syl­we­ster Tabor oraz Dzie­kan Wydziału Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska i Geo­de­zji — prof. dr. hab. inż. Krzysz­tof Gaw­roń­ski.
Bar­dzo dziękujemy!

WYDZIAŁ UR

Untitled

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszym komentującym.

Napisz komentarz