Zebranie plenarne OKSG

W dniach 15–16 grud­nia 2016 na wydziale Geo­de­zji, Inży­nie­rii Prze­strzen­nej i Budow­nic­twa Uni­wer­sy­tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­ty­nie odbyło się XII Spo­tka­nie ple­narne Ogól­no­pol­skiego Klubu Stu­den­tów Geodezji.


W zebra­niu uczest­ni­czyli dele­gaci dzie­się­ciu Kół Naukowych:

- Sto­wa­rzy­sze­nie Stu­den­tów Geo­de­zji i Kar­to­gra­fii Poli­tech­niki War­szaw­skiej Geo­ida
– Koło Naukowe Geo­de­tów – Uni­wer­sy­tet Rol­ni­czy w Kra­ko­wie
– Stu­denc­kie Koło Naukowe Geo­de­tów – Uni­wer­sy­tet Przy­rod­ni­czy we Wro­cła­wiu
– Koło Naukowe –Badaw­cze GIS – Poli­tech­nika Wro­cław­ska
– Koło Naukowe Geo­de­tów Dahlta – Aka­de­mia Górniczo-Hutnicza w Kra­ko­wie
– Koło Stu­den­tów „Geo­Pi­xel” – Woj­skowa Aka­de­mia Tech­niczna w –War­sza­wie
– Stu­denc­kie Koło Naukowe Geo­de­tów Agri­men­sor – Poli­tech­nika Ślą­ska w Gli­wi­cach
– Stu­denc­kie Koło Naukowe Geo­Team – Wyż­sza Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rze­szo­wie
– Geo­de­zyjne Koło Naukowe Equ­ator – Uni­wer­sy­tet Przy­rod­ni­czy w Lubli­nie
– Mię­dzy­na­ro­dowe Koło Naukowe Geo­de­zji Sate­li­tar­nej i Nawi­ga­cji „Geo­SiN” – Uni­wer­sy­tet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

W ramach spo­tka­nia odbyły się pre­zen­ta­cje doko­nań wszyst­kich Kół Nauko­wych z ubie­głego roku oraz dys­ku­sja doty­cząca przy­szło­ści naszego Klubu.

Warto przy­po­mnieć, że Koło Naukowe Geo­de­tów UR jest jed­nym z zało­ży­cieli Ogól­no­pol­skiego Klubu Stu­den­tów Geodezji.

15442304_1134576149988926_6163714251815988584_n

Spo­tka­nie ple­narne Ogól­no­pol­skiego Klubu Stu­den­tów Geodezji

Tagi: , ,

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszym komentującym.

Napisz komentarz