Szlachetna paczka i nowe logo

#szla­chet­na­paczka #week­end­cu­dów #jeden­zaw­szyst­ki­chw­szy­scy­za­jed­nego

Chwa­lić się podobno nie powinno, jed­nak trudno tego nie robić, skoro takie cuda się dzieją. Bar­dzo miło mi poin­for­mo­wać, że nasze Koło Naukowe dołą­czyło się do Szla­chet­nej Paczki i pomo­gło jed­nej z rodzin. Nie­sa­mo­wite jest ile osób zachciało się włą­czyć i cho­ciaż w naj­mniej­szym stop­niu two­rzyć to świą­teczne wspar­cie.  Jesz­cze raz bar­dzo wszyst­kim za to przed­się­wzię­cie dziękuję!

Pre­zes Koła Nauko­wego Geo­de­tów
Mar­tyna Myśliwiec

Szlachetna paczka

Szla­chetna paczka przy­go­to­wana przez nasze Koło

Logo KNG UR

Nowe logo KNG UR

Tagi: , ,

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszym komentującym.

Napisz komentarz