II Forum Unii Biznes GPS

W dniu dzi­siej­szym na Aka­de­mii Górniczo-Hutnicznej w Kra­ko­wie odbyło się II Forum Unii Biz­nes Geo­de­zja Przed­się­biorcy Stu­denci. Nasze koło repre­zen­to­wał Rafał Woź­niak pre­zen­tu­jący refe­rat “GUTR 3D, czyli inte­gra­cja danych prze­strzen­nych na potrzeby sca­leń gruntów”.

Bar­dzo cie­szymy się, że po raz kolejny udało się zor­ga­ni­zo­wać takie wyda­rze­nie. Jest to nie­wąt­pliwa oka­zja do roz­woju, zdo­by­wa­nia zna­jo­mo­ści oraz spo­tka­nia z innymi uczelniami.

Forum Uni Biznes GPS

Przed­sta­wi­ciele Koła na II Forum Uni Biz­nes GPS

Tagi: , ,

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszym komentującym.

Napisz komentarz