O NAS

Celem KNG jest zachę­ce­nie wszyst­kich mło­dych i zdol­nych osób do roz­sze­rze­nia swo­jej wie­dzy z zakresu geo­de­zji. Jedną z bar­dzo waż­nych form dzia­łal­no­ści naszego Koła są sesje naukowe, na któ­rych wygła­szane są refe­raty przy­go­to­wane przez człon­ków. Obozy naukowe to kolejne podej­mo­wane przez nas przed­się­wzię­cie, o któ­rym warto wspo­mnieć. Przy oka­zji uczymy się pra­co­wać zespo­łowo, mobi­li­zo­wać się nawza­jem, radzić sobie ze złymi warun­kami pogo­do­wymi, jak rów­nież inte­gru­jemy się wzajemnie.

Aktualności:

Pierwsze spotkanie w roku akademickim 2016/2017

W dniu wczo­raj­szym (13.10) odbyło się pierw­sze, orga­ni­za­cyjne spo­tka­nie Koła Nauko­wego Geo­de­tów w roku aka­de­mic­kim 2016/2017. Przy­szli...

 

Obóz naukowy w Gminie Pruchnik

W dniach 16–19 sierp­nia człon­ko­wie naszego Koła wzięli udział w pro­jek­cie badaw­czym reali­zo­wa­nym przez Wydział Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska...

 

Skład zarządu

Wybory do Zarządu Koła na rok aka­de­micki 2016/2017 odbyły się 15 lipca. Z wielką przy­jem­no­ścią przed­sta­wiamy jego nowy skład: Pre­zes KNG...

 

Zebranie walne!

Dro­dzy Człon­ko­wie Koła! 15 czerwca odbę­dzie się walne zebra­nie wybor­cze, na któ­rym wybie­rzemy Zarząd na kaden­cję 2016/17. Spo­ty­kamy...

 

Sukces członka naszego Koła!

Dobre wie­ści z Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toru­niu! 20 maja odbył się tam VIII Ogól­no­pol­ski kon­kurs prac magi­ster­skich, inży­nier­skich...

 

XII Ogólnopolski Rajd Studentów Geodezji przeszedł do historii

Po wielu mie­sią­cach przy­go­to­wań, ogromu wło­żo­nej pracy, nie­zli­czo­nej ilo­ści wyko­na­nych tele­fo­nów wresz­cie nad­szedł długo...

 
 

GALERIA

p1140592 dsc05164 7 dsc_0045

SPONSORZY: