O NAS

Celem KNG jest zachę­ce­nie wszyst­kich mło­dych i zdol­nych osób do roz­sze­rze­nia swo­jej wie­dzy z zakresu geo­de­zji. Jedną z bar­dzo waż­nych form dzia­łal­no­ści naszego Koła są sesje naukowe, na któ­rych wygła­szane są refe­raty przy­go­to­wane przez człon­ków. Obozy naukowe to kolejne podej­mo­wane przez nas przed­się­wzię­cie, o któ­rym warto wspo­mnieć. Przy oka­zji uczymy się pra­co­wać zespo­łowo, mobi­li­zo­wać się nawza­jem, radzić sobie ze złymi warun­kami pogo­do­wymi, jak rów­nież inte­gru­jemy się wzajemnie.

Aktualności:

Sponsorzy — XIII RAJD

Do Rajdu został nie­cały tydzień, a więc to naj­lep­szy moment, żeby przed­sta­wić wszyst­kich naszych spon­so­rów. Bar­dzo dzię­ku­jemy wszyst­kim...

 

I Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych UR

Jest nam bar­dzo miło zapro­sić wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na I Ogól­no­pol­ską Sesję Kół Nauko­wych Uni­wer­sy­tetu Rol­ni­czego...

 

XIII Ogólnopolski Rajd Studentów Geodezji

XIII Ogól­no­pol­ski Rajd Stu­den­tów Geo­de­zji  odbę­dzie się w schro­ni­sku na Hali Łabow­skiej w dniach 31 marca – 2 kwietnia.Każdego roku...

 

Zebranie plenarne OKSG

W dniach 15–16 grud­nia 2016 na wydziale Geo­de­zji, Inży­nie­rii Prze­strzen­nej i Budow­nic­twa Uni­wer­sy­tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­ty­nie...

 

Szlachetna paczka i nowe logo

#szla­chet­na­paczka #week­end­cu­dów #jeden­zaw­szyst­ki­chw­szy­scy­za­jed­nego Chwa­lić się podobno nie powinno, jed­nak trudno tego nie...

 

II Forum Unii Biznes GPS

W dniu dzi­siej­szym na Aka­de­mii Górniczo-Hutnicznej w Kra­ko­wie odbyło się II Forum Unii Biz­nes Geo­de­zja Przed­się­biorcy Stu­denci. Nasze...

 
 

GALERIA

geokoma 4 dsc08449 logo_wydawnictwo-compass

SPONSORZY: