O NAS

Celem KNG jest zachę­ce­nie wszyst­kich mło­dych i zdol­nych osób do roz­sze­rze­nia swo­jej wie­dzy z zakresu geo­de­zji. Jedną z bar­dzo waż­nych form dzia­łal­no­ści naszego Koła są sesje naukowe, na któ­rych wygła­szane są refe­raty przy­go­to­wane przez człon­ków. Obozy naukowe to kolejne podej­mo­wane przez nas przed­się­wzię­cie, o któ­rym warto wspo­mnieć. Przy oka­zji uczymy się pra­co­wać zespo­łowo, mobi­li­zo­wać się nawza­jem, radzić sobie ze złymi warun­kami pogo­do­wymi, jak rów­nież inte­gru­jemy się wzajemnie.

Aktualności:

Zebranie plenarne OKSG

W dniach 15–16 grud­nia 2016 na wydziale Geo­de­zji, Inży­nie­rii Prze­strzen­nej i Budow­nic­twa Uni­wer­sy­tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­ty­nie...

 

Szlachetna paczka i nowe logo

#szla­chet­na­paczka #week­end­cu­dów #jeden­zaw­szyst­ki­chw­szy­scy­za­jed­nego Chwa­lić się podobno nie powinno, jed­nak trudno tego nie...

 

II Forum Unii Biznes GPS

W dniu dzi­siej­szym na Aka­de­mii Górniczo-Hutnicznej w Kra­ko­wie odbyło się II Forum Unii Biz­nes Geo­de­zja Przed­się­biorcy Stu­denci. Nasze...

 

GisDay 2016

Jak co roku człon­ko­wie naszego Koła brali udział w kra­kow­skim GisDay’u. Jest to jedna z oka­zji do pro­mo­wa­nia bli­skich nam dzie­dzin nauki...

 

Pierwsze spotkanie w roku akademickim 2016/2017

W dniu wczo­raj­szym (13.10) odbyło się pierw­sze, orga­ni­za­cyjne spo­tka­nie Koła Nauko­wego Geo­de­tów w roku aka­de­mic­kim 2016/2017. Przy­szli...

 

Obóz naukowy w Gminie Pruchnik

W dniach 16–19 sierp­nia człon­ko­wie naszego Koła wzięli udział w pro­jek­cie badaw­czym reali­zo­wa­nym przez Wydział Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska...

 
 

GALERIA

100_2013 nw2a1d9_owchn3ekuzlkwkyd_uora4qxoav5k-r0ce0 img_1412 59681_498226333544301_1115685153_n

SPONSORZY: